Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca 2024r. o godz. 12.00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GAMART S.A. w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Towarowej 29.

Porządek obrad znajduje się w załączeniu.

Porządek obrad – Ogłoszenie ZWZA 2024

Zarząd spółki GAMART S.A. w Jaśle informuje, że zgodnie z uchwałami o nr 7/2023 oraz 8/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2023r.:

  • dywidenda za rok 2022 wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) netto na 1 akcję,
  • uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje serii od A do H w dniu 30 czerwca 2023r. (tzn. byli w ten dzień wpisani w Rejestrze akcjonariuszy spółki jako właściciele akcji serii od A do H),
  • dywidenda będzie wypłacana w okresie od 1 lipca 2023r. do 30 września 2023r
  • dywidenda za rok 2022 nie podjęta do dnia 31 grudnia 2024 roku zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki.

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 czerwca 2023r. o godz. 12.00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GAMART S.A. w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Towarowej 29.

Porządek obrad znajduje się w załączeniu.

Porządek obrad – Ogłoszenie WZA 2023

Dywidenda za rok 2021

Zarząd spółki GAMART S.A. w Jaśle informuje, że zgodnie z uchwałami o nr 7/2022 oraz 8/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 września 2022r.:

– dywidenda za rok 2021r. wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) netto na 1 akcję,

– uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje serii od A do G w dniu 30 września 2022r. (tzn. byli w ten dzień wpisani w Rejestrze akcjonariuszy spółki jako właściciele akcji serii od A do G ),

– dywidenda będzie wypłacana w okresie od 17 października 2022r. do 30 grudnia 2022r.,

– dywidenda nie podjęta do 31 grudnia 2023r.zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki.

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 września 2022r. o godz. 12.00 odbędzie się Zwyczajne  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GAMART S.A. w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Towarowej 29.

Porządek obrad – Ogłoszenie ZWZA.

Zarząd spółki informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, w dniu 7 czerwca 2022r., dokonał wpisu podwyższenia kapitału spółki GAMART S.A. w Jaśle do kwoty 4.607.000,00 zł (akcje serii H) w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego.

Zarząd informuje, iż uchwałą z dnia 28 kwietnia 2022r. dokonał przydziału akcji serii H. Wykaz akcjonariuszy ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych każdemu z nich akcji został wyłożony w Biurze Spółki w Jaśle, przy ulicy Towarowej 29. Zgodnie z art. 439 §  2 Ksh pozostaje do wglądu w ciągu 2 tygodni, tj. do 12 maja 2022r. Informacje o przydziale akcji zainteresowani akcjonariusze mogą uzyskać również pod numerem telefonu 13 448 55 33.

Zarząd informuje, że uchwałą z dnia 16 marca 2022r. podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę nie większą niż  1.000.000  (jeden  milion)  złotych poprzez emisję akcji serii H.

Zarząd spółki informuje, że w dniu 10 marca 2022r. Biuro Maklerskie Banku PKOBP dokonało wpisu do Rejestru Akcjonariuszy spółki Gamart S.A. w Jaśle akcjonariuszy, którzy objęli akcje serii G.

Zarząd spółki informuje, że w dniu 9 lutego 2022r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie dokonał wpisu w Krajowym  Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału spółki GAMART obejmującego emisję akcji serii G.

Zarząd informuje, iż uchwałą z dnia 6 grudnia 2021r. dokonał przydziału akcji serii G. Wykaz akcjonariusz ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych każdemu z nich akcji został wyłożony w Biurze Spółki w Jaśle, przy ulicy Towarowej 29. Zgodnie z art. 439 §  2 Ksh pozostaje do wglądu w ciągu 2 tygodni, tj. do 20 grudnia 2021r. Informacje o przydziale akcji zainteresowani akcjonariusze mogą uzyskać również pod numerem telefonu 13 448 55 33.

Zarząd informuje, że uchwałą z dnia 6 października 2021r. podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę nie mniejszą niż 800.000  (osiemset  tysięcy)  złotych i nie większą niż  1.000.000  (jeden  milion)  złotych.

Zarząd spółki „GAMART” S.A. w Jaśle informuje, że zgodnie z uchwałami o nr 7/2021 oraz 8/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 września 2021r.:

– dywidenda za rok 2020r. wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) netto na 1 akcję,

– uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 27 września 2021r. (tzn. byli w ten dzień wpisani do Rejestru akcjonariuszy spółki),

– dywidenda będzie wypłacana w okresie od 4 października 2021r. do 27 grudnia2021r.,

– dywidenda nie podjęta do dnia 31 grudnia 2022r.zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki.

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 września 2021r. o godz. 12.00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GAMART S.A. w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Towarowej 29.

Ogłoszenie ZWZA „Gamart” S.A. 2021

Zarząd spółki GAMART S.A. w Jaśle informuje, że 1 marca 2021r. został utworzony Rejestr akcjonariuszy spółki. Rejestr jest prowadzony przez  Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział Biuro Maklerskie w Warszawie (PKO BP BM). Podmiot ten będzie pełnił również funkcję Administratora  danych osobowych akcjonariuszy spółki  GAMART S.A. w Jaśle w związku z prowadzonym Rejestrem. Po założeniu Rejestru, podmiotem uprawnionym do aktualizacji danych osobowych w Rejestrze jest PKO BP BM. Poniżej zamieszczono Informację PKO BP BM o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja PKO BP BM o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 lutego 2021r. o godz. 12.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GAMART S.A. w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Towarowej 29.

Porządek obrad – Ogłoszenie NWZA.